Tìm về “Biệt động Sài Gòn”: Sài Gòn-Gia Định-TP. HCM

Sau 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975), Việt Nam đã thống nhất và hòa bình được lập lại. Từ đó đến nay, gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những bài học về chiến tranh nhân dân vẫn còn nguyên giá trị. Góp phần vào thắng lợi chung, có một lực lượng đặc biệt, hoạt động trong lực lượng vũ trang quân giải phóng mang tên Biệt động Sài Gòn – còn gọi là Biệt động Thành.

499,000

Đăng ký